اخبار شرکت

موضوع مزایده: انتخاب پیمانکار برای مدت پنج سال به منظور تعمير، نگهداري و بهره برداري از مراکز تفریحات دریایی آقایان و بانوان و استخر ساحلی در مجاورت فاز سیاحت و تجارت منطقه آزاد انزلی.
بنا بر این گزارش در اجرای مصوبه مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی ؛ مهدی جلیلی بعنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی منصوب شد.
چهارمین نمایشگاه تخصصی اپتیک شمال کشور به همراه اولین دوره ی مسابقه ی مهارت عینک سازی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای از 19 لغایت 21 بهمن ماه 1401 برگزار می شود.مرکز نمایشگاه ها بین المللی منطقه آزاد انزلی