آگهی مزایده عمومی انتخاب پیمانکار (مرحله دوم)

آگهی مزایده عمومی انتخاب پیمانکار(مرحله دوم)
به منظور تعمير، نگهداري و بهره برداري از مراکز تفریحات دریایی آقایان و بانوان و استخر ساحلی
«شماره فراخوان 1402/03ت»
موضوع مزایده: انتخاب پیمانکار برای مدت پنج سال به منظور تعمير، نگهداري و بهره برداري از مراکز تفریحات دریایی آقایان و بانوان و استخر ساحلی در مجاورت فاز سیاحت و تجارت منطقه آزاد انزلی.
دستگاه مزایده گذار: شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی.
مبلغ تضمین: 3/875/000/000(سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون)ریال.
نوع تضمین: ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده یا واریز نقدی به حساب شماره 0221086275006 نزد بانک ملی شعبه حسن رود به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی.
هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ 15/000/000(پانزده میلیون)ریال واریز نقدی به حساب شماره 0221086275006 نزد بانک ملی شعبه حسن رود به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی یا از طریق Pos شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی(غیر قابل استرداد).
تاریخ فروش اسناد مزایده: از تاریخ 1402/03/18لغایت 1402/03/28از ساعت 9 صبح لغایت 13 عصر.
آخرین مهلت ارایه پیشنهادها: روز دوشنبه 1402/03/29 تا ساعت 13 عصر.
تاریخ بازگشایی پاکت ها: روز سه شنبه 1402/03/30 راس ساعت 13عصر.
محل بازگشایی پاکت ها: مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی منطقه آزاد انزلی، سالن جلسات.
محل فروش اسناد و تحویل پیشنهاد ها: گیلان، منطقه آزاد انزلی، کیلومتر پنج بلوار شهید فاتحی، فاز تجارت و سیاحت، مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی، امور مالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی.
مدت اعتبار پیشنهاد مالی: پیشنهادهای مالی ارایه شده می بایست به مدت سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت دارای اعتبار باشد.
هزینه آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاد هایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
داشتن اصل معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت جهت دریافت اسناد مزایده الزامی است.
سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
شماره تلفن 34437766-013 (امور مالی) جهت کسب اطلاع بیشتر معرفی می گردد.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه انزلی