آگهی مزایده عمومی به منظور واگذاری حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی