بخش های فعالیت :

  • پروژه های سرمایه گذاری صنعتی
  • پروژهای سرمایه گذاری گردشگری
  • نمایشگاه های تخصصی
  • کنسرت ها و فعالیت های فرهنگی
  • برنامه های هنری و تلویزیونی
  • آموزش و پژوهش