پنجشنبه
۰۹/۲۳

۱۴ °C  ۷ °C
جمعه
۰۹/۲۴

۱۳ °C  ۸ °C
شنبه
۰۹/۲۵

۱۴ °C  ۶ °C
یکشنبه
۰۹/۲۶

۱۶ °C  ۷ °C
دوشنبه
۰۹/۲۷

۱۵ °C  ۶ °C
سه شنبه
۰۹/۲۸

۱۶ °C  ۹ °C
چهارشنبه
۰۹/۲۹

۱۵ °C  ۸ °C
پنجشنبه
۰۹/۳۰

۱۴ °C  ۸ °C
جمعه
۱۰/۰۱

۱۴ °C  ۸ °C
;